Publication Types:

Sort by year:

A Forgotten Siege the Kutul Amare Victory and the British Soldiers in Yozgat City

Journal Paper
M. Ertuğ Yavuz
Teacher Education and Curriculum Studies, Volume 5, Issue 3, September 2020, Pages: 46-52
Publication year: 2020

Abstract

Kutul Amare was the second greatest victory won by the Turks during the First World War after Çanakkale This article tells you about the war from an objective perspective, how and why the war was finally politically won by the British, who was in charge at the time, how did the war progressed and how certain things changed during the time of this war, the imprisoning of the British soldiers in Yozgat City, This is what exactly makes this war so important and interesting. The (weak/ill-so called by the Europeans at those times) Ottoman forces withdrew and reinforced “Selman-i Pak”, under the command of Colonel ‘Bearded Nurettin Bey’. While the reinforcement continued, Mirliva-the Major General- Halil Pasha the Uncle of Enver Pasa, entered the frontline with a corps and changed the course of the battle. General Townshend, with 4500 loss regressed to Kutu’l-Amare. The Turks had a different notion of what constitutes “humane treatment” and, as they treated their own soldiers with extreme brutality, saw no reason to pamper their captives. It is recorded that: about 1,750 men had died from wounds or disease during the siege. Some 2,600 British and 9,300 Indian other ranks were rounded up and marched away. Two-thirds of the British and about a seventh of the Indians never saw their homes again. Relative to the numbers of men involved, the British losses at Kut dwarfs those of the far bigger battles on the Western Front. And some British prisoners were even got to Yozgat City to Turkey and were treated in humane manners.

Keywords

Kut’ül Amare, Victory, British, Prisoners, War, Yozgat City

The Kutul Amare Victory and the British Soldiers in Yozgat City

Journal Paper
M. Ertuğ YAVUZ
Cogito Multidisciplinary Research Journal Volume 11, Issue 3, 2019, PP 108-121
Publication year: 2019

Abstract: This article presents the British troops’ defeat in the siege of Kut al Amara. This was the second greatest victory won by the Ottomans during the First World War, after Çanakkale1. We present the war from an objective perspective, touching on some points such as: the military personalities in charge of the campaigns, the progress of the war and the changes that occurred during it, like the imprisoning of the British soldiers in Yozgat City. We used certain documents of the age, like the journals of British prisoners in Yozgat, which allow us to see some interesting and important dimensions to this part of the war. Two-thirds of the British and about a seventh of the Indian prisoners never saw their homes again. Relative to the numbers of men involved, the British losses at Kut dwarf those of the far bigger battles on the Western Front. And some British prisoners were taken to Yozgat City and treated in a humane manner.

Keywords: Kut al Amara, Victory, British, Prisoners, War, Yozgat City.

Necip Fazıl Kısakürek’in Bir Adam Yaratmak ve William Shakespeare’in Hamlet adlı Eserlerinde Ruh Çileleri

Journal Paper
M. Ertuğ YAVUZ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1), 265-280
Publication year: 2018

Necip Fazıl Kısakürek, şiir, tiyatro, fıkra, hikâye, makale, tarih, tenkit, biyografi türlerinde yazılar yazmıştır. Çok çeşitli eserleri ustalıkla veren bir yazar ve şair olduğu bilinen bir gerçektir. Necip Fazıl, aynı zamanda Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nin ilk önemli şairlerindendir. Tüm şiirleri Çile adlı eserinde toplanmıştır. Sağlığında dokuz defa basılan Çile şiir kitabı, her baskısında yeni şiirlerle zenginleştirilmiştir. ‘Çile’ kavramı, ‘eziyet, ıstırap ve azap’ gibi anlamların yanında tasavvufta da önemli bir kavramdır. William Shakespeare ise Batı dünyasının en büyük şairlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Necip Fazıl Doğuda; William Shakespeare de Batıda aynı insani çile ve ruh bunalımlarını yaşayıp, hissederek aynı mesajları evrensel olarak vermektedirler.

Necip Fazıl Kısakürek, William Shakespeare, Çile, Hamlet

Necip Fazıl Kisakürek's Creation of a Man and William Shakespeare's Hamlet Works' Soul Falls

Journal Paper
M. Ertuğ YAVUZ
Annals of Language and Literature Volume 2, Issue 2, 2018, PP 4-10
Publication year: 2018

Abstract

Necip Fazıl Üstad has written articles in poetry, theater, anecdote, story, article, history, critique, biography. We can only say that he is a writer and poet who looks at the kinds of works he gives and skillfully crafts a wide variety of products. Necip Fazıl is also the first important poets of the Republican Period. All his poems are collected in his work called Çile ‘suffering’. The poetry book, which has been published nine times in its health, has been enriched with new poems every print. The notion of ‘suffering’ is an important concept in Tasavvuft as well as its meanings like ‘torment, suffering and punishment’. William Shakespeare is regarded as one of the greatest poets of the Western world. Like Shakespeare’s Hamlet game, Necip Fazıl is in the East; William Shakespeare is living and experiencing the same human suffering and mood crises in the West, giving the same messages universally.

Keywords: Necip Fazıl Kısakürek, William Shakespeare, Suffering, Creating a Man, Hamlet.

Teaching 'Love, Money and Marriage Issues' with Austen's Pride and Prejudice in Literature Classes

Journal Paper
M. Ertuğ Yavuz
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 0, Sayı 23 (2011)
Publication year: 2011

Öz
Bu çalışmada, Jane Austen’ın Gurur ve Önyargı romanındaki klasik İngiliz Edebiyatı ve modern okuyucu üzerindeki öğretimleri üzerinde durulmuştur. Austen bir kadın yazar olarak erkek ve kadın karakterlerinin ilişkilerini, yaşantılarını, genel dünya meseleleri olarak vermiştir. Bunlar değişik mekanları, zıt karakterleri, kullandıkları farklı dilleri ve en genel konular olarak; aşk, para, evlilik, sınıf ayrımlarını, bireysel acıları, kaderi vb. kapsayan genel, sosyal, dünya çapında konulardır. Yazar, kendi bireysel ev eğitiminden kazanımlarını, klasik eseri ve mükemmel bir roman yazım tekniğiyle ortaya koymuş, yalnızca kendinin de üyesi olduğu toprak sahibi İngiliz orta sınıfın temel değerlerini öğretmekle kalmamış, ele aldığı en temel insani konularla birlikte, günümüz yirmi birinci yüzyıl insanına bile birçok değer kazandırmıştır.

Anahtar Sözcükler
Roman, aşk, para, evlilik, kadın, erkek,

A Critical Review of Status and Functions of Art Education in Modern Education and Solutional Propopals

Journal Paper
A. Yaşar Serin, M. Ertuğ Yavuz
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 1 (2010), Pages 385-390
Publication year: 2010

Abstract
In this article, it is stressed that modern art education should be approached by determining planned, programmed, logical, and completely scientific methods.
The functions and the status of art education is also examined in details in this essay. It is emphasized that education has a significant influence on individual behavioral variations and on society with its all components for forming national agreement, mutual support, sympathy, cooperation and unity. Art education’s responsibility of creating modern, dynamic, complete, rationalistic and new ideas in addition to its contemporary existence as an education of pleasure and impression is also stressed.

Key words
Art, Modern Education, Individual, Society, Changes, Arrangement.

Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Bilim Adamı Yetiştirmenin Bilimsel Boyutu ve Analizi

Journal Paper
A. Yaşar Serin, M. Ertuğ Yavuz
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2008, Cilt 32, No 2, Sayfa 365-373
Publication year: 2008

Öz
Problem Durumu: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar (Resim Eğitimi Anabilim dalı) alanında derslere giren öğretim üyelerinin mesleklerini yürütürken yerine getirmek için gereken yükümlülükler, işlevselliğin temel sayıtlılarından mıdır? Böyle bir temellendirilebilmenin yapılabilmesi için, öğretim üyesinin, eğitim verdiği öğrenciye ne gibi katkı sağlamaktadır? Bu temel soru araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır. Bu sorunun çözümü sırasında, mesleki bilgileri dışında kendilerini yetiştirmeleri için, yaptıkları sanatsal- bilimsel etkinlikler eğitim ortamında ne gibi etkiler sağlar? Karşılaştığı sorunlar nelerdir?

Problem Cümle: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim dalına derse giren öğretim üyeleri ile, bu dersleri alan öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve akademik çalışma düzeyleri nelerdir?

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada “hiçbir şey, soyutlanmış bir şekilde algılanmaz. (Pike, G., ve Selby, 1989:6-7) Bu araştırmaya benzer (Çetin, M.:1995 yapılmış olduğu”
Türkiye’de Üniversite Öğretim Üyesi Yetiştirilmesinin Plânlama Sorunları/1963-1995)”adlı araştırmada Türkiye’de plânlı dönemde öğretim üyesi gereksinimi ile öğretim üyesi yetiştirilmesi konusundaki sorunların incelenmesi amaçlanmıştır. (Çetin, 1995:16) Sonuçta; öğretim üyesinin yeterli altyapı bilgi birikiminin sağlanması ve öğrenciye yansıması olarak düşünülebilir.

Anahtar Sözcükler
Eğitim, öğretim, öğrenci, program, bildiri, veri.

Gotik Romanda Aydınlanma Karşıtlığı

Journal Paper
M. Ertu ğ Yavuz, Kubilay Geçikli
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2008, Cilt 32, No 1, Sayfa 171-188
Publication year: 2008

Öz
Aydınlanma Avrupa tarihinde özellikle on sekizinci yüzyıla damgasını vurmuş felsefi bir akımdır. Aklın kullanımını ve böylece önceden kabul edilmiş öğreti ve gelenekleri gözden geçirmeyi amaçlamış olan Aydınlanma hareketi, ön yargılarla ve doğaüstü olanla mücadele etmiştir. İnsanı merkez alan ve onun mutluluğunu hedefleyen Aydınlanma hareketi, özgürlüğe ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapmıştır. Bununla birlikte, Aydınlanma’nın kuramda öngördükleriyle uygulama çelişmiştir. On sekizinci yüzyılın özellikle son çeyreğinde ortaya çıkmış olan Gotik romanlar, Aydınlanma hareketinin ürünü olan moderniteye karşı çıkmışlar ve onun yol açtığı tehlikelere dikkat çekmek istemişlerdir. Bu nedenle Gotik romanlar Aydınlanma karşıtı bir tutum benimsemişler ve Aydınlanma hareketinin eleştirisini yapmışlardır.

Anahtar Sözcükler
Aydınlanma, özgürlük, baskı, Gotik roman, eleştiri.

Çağdaş Dünya ve Türk Afiş Sanatı Bağlamında, Türk Afiş Ustası İhap Hulusi Görey’in Tamamlanmamış Afişlerine Bir Eleştirel Bakış

Journal Paper
A. Yaşar Serin, Ebru N. Sülün, M. Ertuğ Yavuz
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı 17, Sayfa 113-129, 2006
Publication year: 2006

Öz

Bir fikrin,bir ürünün bir özelliğin geniş kitlelere tanıtımı için,reklamın çok
büyük önemi vardır. Reklam yapmanın farklı yöntem çaba ve türleri
gerekmektedir. En etkileyici reklam aracı olarak yıllar boyu değerini hiç
kaybetmeyen afiş’i sayabiliriz. En eski afişin Türkiye’de İzmirlEfes’te olduğunu
söyleyebiliriz.
Türkiye’de afiş sanatının öncüleri arasında, Osmanlı’dan Cumhuriyet
Türkiye’sine köprü olmuş afiş sanatçısı İhap Hulusi Görey’ sayabiliriz.
İhap Hulusi bir örnre onbine yakın afiş,karikatür,suluboya eser sığdırmış
ününü dünyanın birçok ülkesine ulaştırmış sanatçılanmızdan biridir.
İhap Hulusi Görey’in sağlığında tamamlayamadığı üç adet afişine ulaşmış
bulunuyoruz. Bu afişleri diğer yaptığı afişlerle bir geneııeme yaptığımızda
diğerleriyle aynı benzer özeııikler göstermektedir.

Anahtar sözcükler: afiş, reklam, efes, eser, el sanatı.